Wat zegt mijn polis? – Huisartsenpraktijk De Grote Rivieren – Amsterdam
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Grote Rivieren
Maasstraat 167 1079BG
Amsterdam

Wat zegt mijn polis?

Vraagt u zich ook af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt?

Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft vergoedt. Uw huisarts weet niet hoe u verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent. Hier leest u hoe u kunt uitzoeken of uw zorgkosten vergoed worden.

Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:

  • 1. de medicijnen die de huisarts u voorschrijft.
  • 2. de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst.
  • 3. laboratorium- of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft.
  • 4. een rijbewijskeuring die u moet laten doen.

Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met uw eigen risico.

Dat betekent dat u de kosten zelf betaalt tot aan het maximum van uw eigen risico.

Weet u niet zeker of u een vrijwillig eigen risico heeft? U vindt het op uw polisblad. U kunt het ook navragen bij uw zorgverzekeraar. Het eigen risico geldt altijd voor zorg uit de basisverzekering. Voor de zorg uit de meeste aanvullende verzekeringen geldt het eigen risico niet.

Of de kosten boven het eigen risico wel, niet of gedeeltelijk vergoed worden, hangt ook af van uw zorgpolis.

Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of andere zorgverlener, check uw polis dan op twee belangrijke zaken:

  • 1. heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering? Zo ja, welke kosten dekt die aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij-)betalen?
  • 2. heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de zorgverlener waarnaar de huisarts u verwijst? Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

Logo Landelijke Huisartsen VerenigingLogo Nederlandse patiënten consumenten federatie

Bron: www.patientenfederatie.nl

Do you also wonder whether the care you receive is reimbursed?
It is important that you know whether your health insurer reimburses the care you need. Your GP does not know how you are insured, but considers it important that you are well informed. Here you can read how you can find out whether your healthcare costs are reimbursed.
Visit to your GP
The health insurance always reimburses your visit to the general practitioner. General practitioner care is included in the basic package. There is no deductible for this. However, there may be costs associated with the medicines that your GP prescribes or the treatment for which he/she refers you. This care is not always included in the basic package, or it falls under your deductible. You may therefore have to pay (additional) for:
• • 1. the medicines that the general practitioner prescribes for you.
• • 2. treatment by a medical specialist, physiotherapist, psychologist or other care provider to whom the general practitioner refers you.
• • 3. laboratory or X-ray examination that your general practitioner prescribes.
• • 4. a driver’s license inspection that you must have.

• If the GP prescribes medication or refers you, you almost always have to deal with your deductible.
• This means that you pay the costs yourself up to the maximum of your deductible.
• Not sure whether you have a voluntary deductible? You will find it on your policy schedule. You can also check with your health insurer. The deductible always applies to care under the basic insurance. Applies to the care under most supplementary insurance polic

Own risk
If the GP refers you to a medical specialist or other healthcare provider, check your policy for two important things:
• 1. do you have supplementary insurance in addition to your basic insurance? If so, what costs does the supplementary insurance cover and what do you have to pay (additional) yourself?
• 2. does your health insurer have a contract with the hospital or care provider to which the general practitioner refers you? If not, you may have to pay extra

Check your polis
Whether the costs above the deductible are reimbursed or not or partially reimbursed also depends on your health insurance policy.

If the GP refers you to a medical specialist or other healthcare provider, check your policy for two important things:

1. do you have supplementary insurance in addition to your basic insurance? If so, what costs does the supplementary insurance cover and what do you have to pay (additional) yourself?
2. does your health insurer have a contract with the hospital or care provider to which the general practitioner refers you? If not, you may have to pay extra.